Nr. 14 - Jaargang 3 -  Januari 2007

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

De redactie wenst de lezers van de Landskouterse Post en de inwoners van Landskouter een voorspoedig en gezond 2007.

 

Intussen hebben zich al 124 inwoners en geïnteresseerden ingeschreven op onze elektronische nieuwsbrief. De Landskouterse Post is en blijft een forum waar ook u kan aan deelnemen. Stuur uw foto's, artikels of suggesties door naar post@landskouter.be

 

 

Gezellige Kersthappening 23/12

door Ulrik De Wachter

 

Op zaterdagavond 23 december trotseerden tientallen inwoners van Landskouter de kou om op uitnodiging van het bestuur van Mega Open Air een gezellige kerstreceptie bij te wonen op het Franz Van de Velde pleintje naast de pastorij.

 

Er werd gratis warme soep geschonken en voor één euro — een lage prijs die organisator Filip Claus ook hanteert op zijn zomers muziekfestival Mega Open Air — kon men warme chocolademelk, bier, jenever en hapjes krijgen.

 

Om vijf uur in de namiddag waren de Landskouternaren, die allen een uitnodiging in de bus hadden gekregen, reeds welkom op de receptie. Twee tenten boden beschutting tegen de kou; daarbuiten stonden gezellige houtvuurtjes. Er waren veel kinderen aanwezig die zich goed amuseerden, en de happening duurde tot ver voorbij tien uur...

 

klik hier voor meer foto's

foto's via bestuur Mega Open Air

 

 

 

 

 

 

Nieuw gemeentebestuur

door Ulrik De Wachter

 

Na de verwarring rond de hertelling begin december van het aantal voorkeurstemmen in Oosterzele op vraag van de CD&V, is de volgende bevoegdheidsverdeling in het schepencollege uit de bus gekomen.

 

Burgemeester Johan Van Durme neemt het algemeen beleid, politie, veiligheid, informatie, sociale zaken, huisvesting en welzijn op zich. Christ Meuleman is nu 1e schepen met openbare werken, infrastructuur, mobiliteit en sport onder zich. Paul Cottenie wordt 2e schepen, bevoegd voor cultuur, personeel, groen & begraafplaatsen, toerisme, senioren en ICT (informatie & communicatie technologie). Christiane Schreyen is 3e schepen met burgerlijke stand, bevolking, middenstand en feestelijkheden.

 

Nieuwe schepenen zijn Els De Turck (4e) met ruimtelijke ordening, milieu, afvalbeleid en landbouw en Marleen Verdonck (5e) met financiën, begroting, onderwijs, jeugd en ontwikkelingssamenwerking.

 

Hilde De Sutter wordt OCMW voorzitter en Jean Marie De Groote zal de gemeenteraad voorzitten.

 

 

 

Links in volgorde het nieuw gemeentebestuur van Oosterzele. Foto's van http://oosterzele.cdenv.be/

 

 

 

De rattenvangers van Landskouter (deel II)

door Ulrik De Wachter

 

(deel I te lezen in onze vorige editie van de Landskouterse Post)

 

De ‘vangst-hervangst’ methode bestaat erin ratten te vangen en te merken, om zo de populatie in te schatten. Op die manier heeft men tussen februari 2003 en heden 2.257 ratten gevangen. Aangezien sommige ratten meermaals gevangen worden, gaat het om een werkelijk aantal van 895. Met een tweede methode ‘telemetrie’ brengt men bij de gevangen rat een zendertje aan om de hals, waarbij het radiosignaal de bewegingen van de rat in kaart brengt. Een derde manier is het aanbrengen van een onderhuidse chip met unieke code, een zogenaamde 'transponder', waarbij elke doorgang van een rat in een reeks buizen die zijn aangebracht in de omgeving van het onderzoeksgebied, geregistreerd wordt. Zo kan men de beweging van één bepaalde rat op een kaart in beeld brengen.

 

doosje transponders en halsband met radiosignaal

 

 

 

foto boven: Bram Lens, veearts Kristof Baert

en Dr. Jan Stuyck temidden hun onderzoeksterrein

 

 

de verplaatsingen van een mannelijke rat gedurende

vier maanden, in kaart gebracht door middel van telemetrie

(afbeelding INBO)

 

Het onderzoek is nog steeds gaande, maar Dr. Stuyck rapporteert tussentijds aan de Vlaamse overheid. Het valt hem op dat de rat toch niet zo’n grote afstanden aflegt. De populatie kan op een aantal weken snel groeien als er bijvoorbeeld een graanveld dichtbij ligt of als jagers een voederton achterlaten. Ongemoeid worden knaagdieren 2 jaar oud of iets meer. Dit onderzoek leert dat 90% van de gevolgde ratten binnen het eerste jaar sterft. De bruine rat beweegt zich vooral bij schemerlicht, zowel in de vooravond als tijdens de ochtend. In tegenstelling tot muskusratten, die aan het water gebonden zijn, kan de bruinrat zich overal thuisvoelen: in greppels, riolen, storten. Maar ze kennen geen seizoensgebonden trek of voortplantingspatroon zoals de muskusrat.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Redactie & publicatie

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

 
 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.