Nr. 28 - Jaargang 4 -  Mei 2008

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Beste lezers

 

In deze editie starten we een nieuwe rubriek op. Met Noel Minnaert zoeken we het verleden op van Landskouter. De reeks begint met de historiek van ons voetbal, en dat gaat terug tot vóór de tweede wereldoorlog.

 

Voorts brengt Antoine Heyerick verslag uit van een educatieve boswandeling in de Aalmoeseneie met de Neos-senioren.

 

 

 

 

Volgend jaar komen alle kleuters van de vrije basisschool Landskouter-Moortsele naar Landskouter, terwijl het lager onderwijs volledig in Moortsele gegeven wordt. Directeur Veerle De Coninck licht de herstructurering toe.

 

Veel leesplezier!

 

In dit artikel voor de Landskouterse Post de geschiedenis in het kort van de Landskouterse voetbal meer in het bijzonder het ontstaan. Delen van deze tekst zijn overgenomen uit het boek over Landskouter door De Brauwer en De Bosscher uit 1976. De beide foto’s dateren van voor wereldoorlog II nl. einde de jaren dertig. De ploeg werd gesticht in 1935 met als stichter de latere burgemeester Jean Van de Velde.

 

Het terrein was gelegen op de Rooberg. De weide ligt er nog steeds (rechtover de ploeg). Het lokaal was in café de luchtbal halfweg de Rooberg bij Eugeen De Wilde en Lisa, deze laatste warmde ketels water op en men waste zich meestal buiten op den hof rond de mesthoop. De ploeg speelde onder de benaming “Wij willen” en toen er verloren werd voegde men er smalend aan toe: maar we kunnen niet!

 

De kleuren waren groen zwart. Bij de mobilisatie in 1939 werd de club ontbonden , doelen en ballen werden verkocht. Onder de naam “Wilskracht” werd tijdens de oorlog een nieuwe ploeg opgestart. Men speelde op de weide van ‘Clarisse’ ter hoogte van het huidige oefenterrein van SK Landskouter. Het lokaal was bij ’Ganze’ Maurice Van Gansberge aan de Lembergestraaat. De kleuren waren wit zwart.

 

Deze ploeg was geen lang leven beschoren en sloot reeds na enkele jaren de boeken. Het zou tot 1969 duren voordat de draad opnieuw werd opgenomen. Daarover meer in een volgende artikel.

 

Op bijgaande foto’s ziet men de ploeg van voor 1940. Onderzoek bij oud-Landskouterse supporters gaf de volgende namen prijs: op de eerste foto van links naar rechts: Gust De Rijcke, Georges Deplorez, Veirman, Albert De Wilde, José Meersschaut, Beirke Meersschaut, Jules Verlinden, Maantje Meersschaut, Remi Baele, Jozef Baele, César Van Durme (met bal).

 

Wat wel opviel op de foto is dat men blijkbaar zonder reservespelers voetbalde, precies 11 spelers moesten de wedstrijd rond maken. Ingeval van kwetsuur moest men verder trachten te spelen.

 

Ook met de uitrusting zat niet alles snor. Zwarte broeken en witte door elkaar, Georges Deplorez behielp zich zelfs van een broeksriem om de broek op te houden. Het veld lag er ook al niet te gaaf bij.

 

Maar men voetbalde en de uitslagen van toen wezen toch in de richting van een niet onaardig voetballende ploeg.

foto's via Noel Minnaert

 

Neos-senioren op pad in Aalmoezeneiebos

door Antoine Heyerick

foto's Guido Vervust

 

3 april 2008 - In het teken van het jaarthema “Over-leven – Werken aan een duurzame samenleving” maakten een groep (32) Neos-leden van Oosterzele een educatieve boswandeling in het Aelmoeseneiebos te Landskouter-Gontrode.

Vooraleer het bos in te stappen kregen we een powerpoint-voorstelling met verklarende uitleg door Bert Desomviele, directeur van het VBV-Aelmoeseneiebos. Hij verduidelijkte dat ‘de Vereniging voor Bos in Vlaanderen’ ijvert voor bosbehoud, bosuitbreiding en multifunctioneel bosbeheer. Aangezien Vlaanderen  nog steeds tot één van de bosarmste regio’s in de wereld behoort is bosbeheer en vooral bosuitbreiding meer dan noodzakelijk. Bovendien zijn onze bossen zo klein en versnipperd dat ze nauwelijks opvallen in het landschap.

Het bos is multifunctioneel : recreatief (wandelen, fietsen, paardrijden, horeca,.. ), educatief  (leren, ontspannen, scholen, …), gezondheid (het bos haalt fijne, schadelijke stofdeeltjes uit de lucht), natuur-wetenschappelijk onderzoek (in het plaatselijk labo worden proefnemingen geanalyseerd), economisch (hout voor bouw-, meubel- en papiernijverheid, brandstofplantages, …).

Het VBV erkent het grote belang van de tropische regenwouden. Deze moeten beschermd worden tegen ongeoorloofde en ongecontroleerde kappingen met niet te voorziene gevolgen als resultaat.

 

Na deze boeiende en leerzame uiteenzetting stapten wij onder leiding van een ervaren en onderlegde gidse het bos in. Wij vernamen dat dit ongeveer 29 ha. grote bos eeuwenlang eigendom was van de Sint-Baafsabdij te Gent.

 

 

Momenteel is het een proefbos van de Gentse universiteit. Tijdens de eerste wereldoorlog werd het bos volledig kaalgekapt. We kregen uitleg bij de vele natuur-wetenschappelijke opmetingstoestellen: de aard van de proefnemingen en het nut ervan. Het werd ons duidelijk gemaakt waarom bepaalde sectoren in het bos gekapt worden en anderen dan weer niet, wat de oorzaak is van een welig bloementapijt (bosanemoon) op de ene plaats en dan weer een kale bodem verderop. De gidse benadrukte dat het bos de schadelijke stofdeeltjes uit de lucht plukt die dan via het regenwater op de bosbodem en in de grond terechtkomen, wat dan weer schadelijk is (teveel aan nitraten). Niettemin is het bos toch een bron van gezondheid, daarom wil het VBV meer bos voor iedereen. Aangezien in Vlaanderen de beboste oppervlakte slechts 10% is van het totale grondgebied stimuleert VBV bosplantacties voor jong en oud, voor groot en klein.

 

Wij verlieten de groene long aan de noordrand van Landskouter met aangename ervaringen, nieuwe kennis, bewust van de noodzakelijkheid van bosbehoud en bosuitbreiding, met de vaste overtuiging ons ‘boompje’ bij te dragen, … op ieders gezondheid !

 

 

 

Toelichting herstructurering school

door Veerle De Coninck

 

De informatie die het schoolbestuur en ikzelf gaven op dinsdag 8 april over de herstructurering vindt u hier beknopt terug.

 TOEKOMSTVISIE

Hoe méér kleuters en lagere schoolkinderen

op de VBS Moortsele-Landskouter, hoe meer…

- lestijden er zijn in het kleuteronderwijs voor extra ondersteuning

- we evolueren naar een éénjaarklassensysteem in het lager onderwijs

- extra omkadering

(ZORG, ICT en administratieve ondersteuning)

 AANDACHTSPUNTEN

VBS Moortsele-Landskouter is en blijft één school waarbij

- alle leerkrachten (kleuter en lager) SAMEN werken aan degelijk onderwijs

    - dagdagelijks in de klas

    - maandelijkse personeelsvergadering

    - tussentijdse overlegmomenten

    - …

- kinderen klein en groot op geregelde tijdstippen blijven samenwerken tijdens projecten, uitwisseling tussen verschillende groepen

- ouders van Moortsele en Landskouter elkaar meer ontmoeten.

 

Organisatorisch

*  Opvang

7.00 – 8.30 uur        in Kloosterstraat 27 door Marijke - in Rooberg 32 door ?

16.00 – 18.00 uur     in Kloosterstraat 27 door Marijke - in Rooberg 32 door ?

* Busvervoer van huis <--> school

  * kleuters : gratis

  * lagere school :

     - € 1,50 per dag

     - € 16,65 abonnement per maand

 

 

Juffrouw Veerle, directeur van de school, met de eerste communicantjes bij de receptie in Moortsele op 1 mei

 

Meerwaarde

Kleuteronderwijs wordt gecentraliseerd

-   geen verdeling meer van lestijden, materiaal, … over 2 vestigingsplaatsen

-   kleuters volgen onderwijs onder leeftijdsgenoten in een voor hen aangepaste leef- en leeromgeving (zowel binnen als buiten de klas)

-   indien nodig kunnen we soepel omgaan met het vormen van de groepen

   (met overleg van betrokken ouders)

Lager onderwijs wordt gecentraliseerd

-   geen verdeling meer van lestijden, materiaal, … over 2 vestigingsplaatsen

-   samen met leeftijdsgenoten

-   evolueren naar een éénjaar-klassensysteem

 

 

 

Geleide wandelingen Landskouter

 

Mensen die geïnteresseerd zijn in geleide wandelingen in Landskouter kunnen contact opnemen met Noel Minnaert. Wandelingen in en om ons dorp, met toelichting en anekdotes. Bij groepen van 20 tot 25 personen kan er eventueel een koffiepauze ingelast worden in feestsalons Agathea.

 

Meer info bij Noel Minnaert, tel 09 362 48 48 of noel.minnaer@telenet.be.

 

 

Met belgerinkel naar de winkel

 

Onze gemeente Oosterzele doet weer mee aan deze campagne om met de fiets inkopen te doen in eigen gemeente.

 

Telkens je met de fiets langsgaat bij een van de deelnemende handelaars krijg je een stempel op je spaarkaart, waarmee je prijzen kan winnen. Volledig ingevulde spaarkaarten steek je in de spaardoos bij een deelnemende handelaar.

 

De actie loopt nog tot 14 juni. Meer info op http://www.belgerinkel.be/.

 

 

Sinksenkermis Oosterzele

 

Dit weekend is het sinksenkermis in Oosterzele met een aantal evenementen in het dorpscentrum, vooral tussen zondag 12 en dinsdag 14 mei, waaronder:

* zondag 12u: rommel, antiek & kindermarkt

* zondag 14u: stoet met pikdorser act

* zondag 22u30: vuurwerk

* maandag 17u30: rondgang Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Eine met majoretten

* dinsdag 17u: feestavondmarkt met talrijke feestkraampjes

 

Klik hier voor het online programma van deze feesten.

 

 

 

 

Parochienieuws

 

Dit zijn de resterende datums en uren van de gebedsmomenten aan de Mariakapelletjes in Landskouter in mei:

* dinsdagavond 13 mei 19u30 Stuivenberg 31

* dinsdagavond 27 mei 19u30 Lembergestr. 26

 

Klik hier voor de foto's van het vormsel en de eerste communie.

 

 

Voetbaltornooi naar 24 mei

 

Het voetbaltornooi dat SK Landskouter had aangekondigd voor 18 mei wordt verschoven naar zaterdag 24 mei, om de supporters van AA Gent de kans te geven de bekerfinale tegen Standard mee te maken op zondag 18.

Op zaterdag 17 mei houden de Ladies Landskouter hun vierde damestornooi. Gratis inkom. Meer info op http://www.sklandskouter.be/

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

 
 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.